Referat af generalforsamlingen i Høje-Taastrup Erhvervsforum torsdag den 3. september 2020

  

 1. Valg af dirigent.
  Jon Nielsen blev valgt.

 1. Valg af stemmetællere.
  Claudio Pannicelli og Flemming Jørgensen blev valgt.

 

 1. Formandens beretning.
  Kim Rasmussen omtalte aktiviteterne siden sidste generalforsamling i marts 2019:

08/05 Morgenmøde med borgmester Michael Ziegler + rundvisning hos FriskSnit.dk. Det er altid dejligt at komme rundt og besøge de lokale virksomheder.

22/05: Virksomhedsbesøg hos vores medlem Hedeland Golfklub.

26/06: Alt hvad du skal vide om den nye ferielov v/ Ret&Råd Advokater.

13/08 Opera i Hedeland: Carmen.

28/08: Præsentation af Høje Taastrup C projektet, som nu for alvor begynder at ændre bybilledet.

26/09: Business Basar med uddeling af den første Erhvervspris Høje-Taastrup – til FriskSnit.dk

I 2020 ændrer vi formatet på Business Basar pga. Corona, men runder igen af med at uddele Erhvervsprisen sammen med Taastrup Erhvervsforening og nu også Hedehusene Erhvervsforening.

31/10: Forbrugerombudsmanden om spam og regler for markedsføring.

26/11: Midtvejsduel med Michael Ziegler og Peter Faarbæk.

Derudover har vores netværksgruppe Solisterne haft en håndfuld møder i 2019. Det er primært for medlemmer, som arbejder alene, men andre er også velkomne. Her møder de andre solister for at udveksle erfaringer, sparre med hinanden og blive inspireret.

Vi er pt. ca. 145 medlemmer – har været uændret i en lang periode, men der er inden for de sidste to uger kommet tre indmeldelser, så – uden at overfortolke – er det måske tegn på, at optimismen begynder at vende tilbage i erhvervslivet.

RUC har meldt sig ind tidligere i år, og vi har indgået en samarbejdsaftale, hvor vi får adgang til deres forskere og studerende, og RUC får et talerør ind til de lokale SMV’er, som de gerne vil i dialog med og hjælpe til vækst og udvikling – og forhåbentligt også skaffe arbejdspladser til deres studerende, både studiejob og job til de færdiguddannede kandidater.

Aktiviteter i 2020:
Første halvår har været Corona-stille, men nu har vi dette på programmet for resten af året:
Den 17. september: Business Basar Netværksdag | 30. september: Morgenmøde med borgmester Michael Ziegler hos it-virksomheden ALSO i Taastrup | 28. oktober: Besøg på Acrimo i Fløng for at høre, hvordan den familieejede virksomhed har gennemført et generationsskifte | 17. november: Besøg på Dansk Retursystems nye fabrik i Høje Taastrup, som til den tid er fuldt indkørt. Mødet kommer også til at handle om socialt ansvar, og FGU-Skolen har præsenteret os for en idé om et lokalt CSR-mærke, som de vil redegøre for på dette møde.

Som formand har jeg brugt en del tid på Høje-Taastrup Kommune, da det ligger mig meget på sinde, at kommunen bruger det lokale erhvervsliv mest muligt. Jeg presser på, alt hvad jeg kan, så de tilrettelægger deres udbud på en måde, der kommer lokale virksomheder i møde – inden for lovens rammer – men det er nogle svære rammer at få til at passe sammen. Min påstand er, at kvaliteten i hvert fald ikke bliver ringere med lokale leverandører. Jeg synes, at kommunens folk har været ganske lydhøre, og vi er nået dertil, at jeg indkaldes, når de har noget, de vil drøfte – blandt andet om det nye udbud, der kommer inden længe. Jeg ved, at borgmesteren også er opmærksom på problematikken.

Som formand for Erhvervsforum deltager jeg i møderne i Vækstrådet med de store virksomheder i kommunen, fx Rockwool, DISA, DSB og DSV. Også denne gruppe har været udfordret af Corona’en, men det er mit indtryk, at især transportbranchen har haft travlt. Andre er blevet opmærksomme på, at folk godt kan arbejde hjemmefra, og at de dermed kan spare nogle skriveborde.

Tak til bestyrelsen og sekretæren for godt arbejde og til de to bestyrelsesmedlemmer, som har forladt bestyrelsen siden sidste generalforsamling; Chantall Balquees Jalal og Lars Glud Midtgaard. I deres sted er suppleanterne Ghazal Jafari og Jesper Rye Jensen trådt ind i bestyrelsen, og vi skal derfor senere vælge to nye suppleanter.

Tak for godt samarbejde med erhvervsforeningerne i Hedehusene, Sengeløse og Taastrup. Vi inviterer til hinandens arrangementer, og vi er således velkomne, når Hedehusene Erhvervsforening den 10. september besøger Driftsbyen.

Efter formandens beretning var der et enkelt spørgsmål om kommunens udbud, hvor Kim Rasmussen oplyste, at det nu er på tale at dele kommunen op i mindre områder, og at samme leverandør kun kan vinde udbuddet i ét af områderne. Det skulle give mere plads til lokale aktører, og er ifølge formanden tæt på det bedst opnåelige inden for lovens rammer.

Generalforsamlingen tog herefter formandens beretning til efterretning.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget med bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende regnskabsår. 
  Kim Rasmussen fremlagde regnskab og budget, der begge blev godkendt. Kontingent er uændret.

Download årsrapport 2019.

 

 1. Valg af formand.
  Kim Rasmussen blev valgt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På ordinært valg for to år er Flemming Jørgensen, Allan Aastrup og Michael Weibel.
Alle tre blev genvalgt.

 

 1. Meddelelse af navne på de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra hhv. byrådet i Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Erhvervsforening, Hedehusene Erhvervsforening og Sengeløse Erhvervsforening. 

Fra byrådet: Michael Ziegler og Peter Faarbæk. Taastrup: Sven Arne Pedersen. Hedehusene: Peter Kjeld Jensen. Sengeløse: Lars Hammel.

 

 1. Valg af to suppleanter (i prioriteret rækkefølge).
  Annette Bache og Behzad Ghorbani blev valgt i denne rækkefølge.

 

 1. Valg af revisor, som skal enten være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
  Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

 

 1. Indkomne forslag. 
  Ingen forslag indkommet.

 

 1. Eventuelt.
  Intet at bemærke.